NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/08/2016 vừa qua, BTC ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kếtoán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 30/09/2006.

Thông tư 133/2016/TT-BTC (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017) còn có nhiều nội dung thay đổi về mặt nội hàm khác.

Một số điểm cần lưu ý mới theo thông tư này:

Một số điểm mới của Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ:

I. Đổi mới cách tiếp cận chính sách bằng những quy định mang tính trói buộc phòng ngừa đối tượng cố ý lợi dụng chính sách để gian lận.

II. Đề cao tính khả thi trong thực tế doanh nghiệp:

– Chế độ kế toán chủ yếu quy định đến TK cấp 1, chỉ một số ít TK chi tiết đến cấp 2, mỗi tài khoản chỉ phản ánh một nội dung chứ không có riêng TK ngắn hạn, dài hạn. Doanh nghiệp được tự chi tiết và theo dõi ngắn hạn, dài hạn hoặc mở các tài khoản chi tiết theo yêu cầu quản lý của mình;

– Dỡ bỏ toàn bộ sự bắt buộc đối với chứng từ và sổ kế toán. DN sẽ được tự xây dựng hệ thống chứng từ và sổ kế toán để đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành phù hợp với đặc thù hoạt động của mình miễn là đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán;

– Chế độ kế toán chỉ quy định về nguyên tắc kế toán mà không quy định chi tiết các bút toán. Bằng cách vận dụng nguyên tắc kế toán, sẽ được tự quyết định các bút toán ghi sổ sao cho phù hợp nhất với quy trình luân chuyển chứng từ và thói quen của mình miễn là trình bày BCTC đúng quy định.

– DN được tự lựa chọn đồng tiền ghi sổ kế toán khi đáp ứng được các tiêu chí Chế độ quy định;

– DN được tự quyết định ghi hoặc không ghi doanh thu từ các giao dịch nội bộ mà không phụ thuộc chứng từ xuất ra là hóa đơn GTGT hay phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *