QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC VÀ CÁC KHOẢN KHÔNG TÍNH ĐÓNG BHXH CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/09/2021

Căn cứ Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH; trong đó có sửa đổi quy định về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.

Từ ngày 01/01/2021 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác gồm:

1. Mức lương theo công việc hoặc chức danh: ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động; đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;

2. Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

3. Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Việc người sử dụng lao động xây dựng thang lương, bảng lương được quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động năm 2019.

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH cũng quy định: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như:

1. Thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động năm 2019;

2. Tiền thưởng sáng kiến;

3. Tiền ăn giữa ca;

4. Tiền hỗ trợ xăng xe;

5. Tiền hỗ trợ điện thoại;

6. Tiền hỗ trợ đi lại;

7. Tiền hỗ trợ giữ trẻ;

8. Tiền hỗ trợ nhà ở;

9. Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ;

10. Tiền hỗ trợ người lao động có thân nhân bị chết;

11. Tiền hỗ trợ lao động có người thân kết hôn;

12. Tiền hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động;

13. Tiền trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; và

14. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH.

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/09/2021.