QUY ĐỊNH CẦN LƯU Ý VỀ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠM NGỪNG KINH DOANH

Điều 4 Nghị định 126/2020 quy định như sau:

“2. Trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh:

a) Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

c) Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quy định.

3. Người nộp thuế tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại đúng thời hạn đã đăng ký thì không phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn thì phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh và phải thực hiện đầy đủ các quy định về thuế, nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.”

Như vậy về nguyên tắc, ví dụ Công ty tạm ngừng kinh doanh kể từ một ngày thuộc tháng 07/2022, thì một số tờ khai cần lưu ý duy trì việc nộp là:

– Tờ khai thuế GTGT Quý 3/2022;

– Tờ khai thuế TNCN Quý 3/2022 (nếu có chi trả thu nhập trong quý);

– Duy trì các báo cáo về tình hình sử dụng ấn chỉ / chứng từ thuế hàng quý (nếu có liên quan);

– Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2022;

– Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2022 (nếu có trả thu nhập trong năm);

– Báo cáo tài chính năm 2022.