Your comprehensive back-office solutions

  • English
  • Vietnam

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TẠI VIỆT NAM NĂM 2020

VỀ LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG:

Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2020 như sau: Vùng I: 4.420.000 đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 01/01/2020, mức lương trần đóng Bảo hiểm Thất nghiệp áp dụng tại các Vùng sẽ là: Vùng I: 88.400.000 đồng/tháng.