MỘT SỐ ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA NGHỊ ĐỊNH 91/2022/NĐ-CP

Nghị định 91/2022/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy đinh tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2019.

Điểm đáng chú ý nhất của Nghị định 91/2022/NĐ-CP là bỏ nội dung quy định nêu tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP là “Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tam nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm”. Thay vào đó, Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi: “Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 4 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu…”. Đây là nội dung sửa đổi rất quan trọng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Nghị định 91/2022/NĐ-CP bổ sung: “Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó”. Trước đây, Nghị định 126 chưa có quy đinh nội dung này.

Nghị định 91 cũng bổ sung (khoản 8 Điều 27) trong đó yêu cầu tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng hạn theo quy định cho cơ quan thuế thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử bao gồm: tên người bán hàng, mã số thuế hoặc số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc; doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn (Nghị định 126 chưa quy định).

Bên cạnh đó, Nghị định 91 còn bổ sung thêm, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợpNgười khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đổi tượng nhận thu nhập” – Nghị định 126 không quy định cụ thể.