ĐƠN ĐẶT HÀNG (PO) CÓ ĐƯỢC XEM LÀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ?

– Căn cứ khoản 1c, mục I Thông tư số 108/TT-PC ngày 19/5/1990 của Trọng Tài kinh tế Nhà nước hướng dẫn kí kết và thực hiện hợp đồng kinh tế:

Hợp đồng được ký kết bằng văn bản hoặc bằng tài liệu giao dịch. Hợp đồng ký kết bằng văn bản tức là hai bên cùng ký hoặc một bên ký trước, bên khác ký sau nhưng cùng ký trên một văn bản. Hợp đồng ký kết bằng tài liệu giao dịch chỉ bao gồm những loại tài liệu như công văn, điện báo, đơn chào hàng, đơn dặt hàng. (Các hình thức giao dịch khác như thư từ, điện thoại, giấy giới thiệu, giấy biên nhận, biên lai, hoá đơn, vé tàu xe , sổ tiết kiệm v.v… không được xem là tài liệu giao dịch để ký kết hợp đồng kinh tế, mà chỉ có ý nghĩa làm chứng cứ trong quan hệ hợp đồng kinh tế, đã được ký kết bằng văn bản hoặc bằng tài kiệu giao dịch, công văn, điện báo, đơn chào hàng, đơn đặt hàng).”

Căn cứ quy định nêu trên, nguyên tắc tham khảo là chỉ có đơn chào hàng, đơn đặt hàng có chữ ký hai bên (có thể qua email) xác nhận các thông tin mua bán; và có quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ kinh tế mua bán; thì mới được xem là một hình thức của hợp đồng kinh tế.