CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI SẢN XUẤT PHẦN MỀM

I. Về mặt quy định:

Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính:

+ Tại khoản 1 Điều 11 sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại: địa bàn điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;… sản xuất sản phm phần mềm;… ”

+ Tại Điều 12 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT- BTC như sau:

“1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này)”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.”

Như vậy, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần mềm được hưởng mức thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới trong hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.

II. Về điều kiện:

Theo các quy định hướng dẫn, và căn cứ theo cập nhật mới nhất từ các công văn của cơ quan thuế TP.HCM, một doanh nghiệp đủ điều kiện để được xem là doanh nghiệp sản xuất phần mềm, cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

– Sản phẩm phần mềm do doanh nghiệp sản xuất thuộc một trong các loại sản phầm phần mềm được quy định trong Danh mục sản phẩm phần mềm ban hành theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT;

– Quy trình sản xuất, phát triển phần mềm của doanh nghiệp bao gồm một hoặc nhiều công đoạn nêu tại Thông tư 13/2020/TT-BTTTT.