CHÍNH SÁCH THUẾ VỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ KHI SỬ DỤNG VOUCHER (PHIẾU QUÀ TẶNG)

Căn cứ các quy định hiện hành, VNC Consulting đưa ra thông tin tham khảo về Chính Sách Thuế Về Hóa Đơn Chứng Từ Khi Sử Dụng Voucher, Phiếu Quà Tặng như sau:

Tờnhợp Công ty ABC (sau đây gọi là Công ty) mua voucher (phiếu quà tặng) của các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ để làm giải thưởng cho khách hàng trong các chương trình quảng cáo của Công ty hoặc bán lại chcác đối tác khác thì khi thu tiền, các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ (bên bán voucher, phiếu quà tặng) lập chứng từ thu. Khi khách hàng sử dụng voucher (phiếu quà tặng) đ mua hàng hóa, dịch vụ là thi điểm bên bán (các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ) lập hóa đơn, kê khai thuế theo quy định.

Khi Công ty ABC bán các voucher (phiếu quà tặng) này cho các đối tác, Công ty không phải lập hóa đơn mà lập phiếu thu, các đối tác mua voucher (phiếu quà tặng) lập phiếu chi theo quy định.