CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BỊ SAI SÓT THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

Trường hợp 1: Chưa gửi cho người MUA (nhưng đã được cấp mã):

B1: Thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu số 04 về việc hủy HĐĐT;

B2: Lập HĐĐT mới gửi cho cơ quan thuế để xin cấp mã mới và CQT hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống;

B3: Gửi lại HĐ đúng cho người MUA.

Trường hợp 2: Đã gửi cho người MUA (nhưng sai sót thông tin không quan trọng như tên, địa chỉ…):

B1: Thông báo cho người MUA về việc HĐ sai sót này;

B2: Thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu số 04 về việc sai sót thông tin này;

B3: Không phải lập lại HĐĐT;

B4: Gửi cho người MUA kết quả đã thông báo cho cơ thuế về sai sót.

Trường hợp 3: Đã gửi cho người MUA (Nhưng sai sót thông tin quan trọng như MST, số tiền, hàng hoá…):

B1: Người MUA và người BÁN lập VB ghi rõ nội dung sai sót;

B2: Thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu số 04 về việc sai sót thông tin này và CQT hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống;

B3: Lập lại HĐĐT mới thay thế có dòng chữ ” Thay thế cho HĐ mẫu số… ký hiệu…số…ngày…ngày tháng năm” gửi cho CQT để cấp mã;

B4: Gửi lại HĐ đúng cho người MUA.

Trường hợp 4: Cơ quan thuế phát hiện HĐ đã được cấp mã có sai sót:

– CQT thông báo cho người BÁN theo mẫu số 05 để người Bán kiểm tra sai sót;

– Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của CQT người bán thực hiện các bước theo trường hợp 1/2/3.