THAM KHẢO VỀ VIỆC LẬP HÓA ĐƠN CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2020/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ SỐ 78/2021/TT-BTC

– Tại điểm đ khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nội dung hóa đơn:

“Điều 10. Nội dung của hóa đơn

Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

đ) Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn. Việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng (thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng) trong trường hợp áp dụng chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng.”

– Tại khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“Điều 7. Giá tính thuế

Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

– Tại điểm e khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“Điều 7. Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hỏa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp

Đối với hóa đơn điện tử:

e) Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, tham khảo nguyên tắc sau, trường hợp Công ty đang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ có áp dụng chiết khấu thương mại khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán cho khách mua hàng theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại trên hóa đơn điện tử, cụ thể:

– Công ty lập hoá đơn điện tử điều chỉnh, trên hóa đơn ghi: Điều chỉnh giảm do chiết khấu thương mại (kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh); số tiền, tiền thuế điều chỉnh (trên hóa đơn điều chỉnh Công ty không ghi dấu âm do đây không phải trường hợp điều chỉnh hóa đơn sai sót, nguyên tắc này cũng đã từng được Cục Thuế Bắc Ninh hướng dẫn qua công văn).

– Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, Công ty kê khai điều chỉnh doanh thu bán ra, thuế đầu ra và khách hàng kê khai, điều chỉnh doanh thu mua vào, thuế đầu vào (nếu có).