MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ CÁC KHOẢN CHI PHÚC LỢI CÔNG TY CHI TRỰC TIẾP ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nội dung khoản này liên quan chéo với nhiều quy định khác nhau, VNC xin chia sẻ thông tin về thực tế kiểm tra tại các doanh nghiệp và cách tiếp cận hay gặp của các cán bộ thuế kiểm tra, như sau:

* Để khoản này là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, cần lưu ý các điểm sau:

– Tổng số chi có tính chất phúc lợi gộp lại cần không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp;

– Khoản chi có đầy đủ chứng từ: Quyết định chi, danh sách chi cụ thể, chứng từ chi.

* Về thuế Thu nhập cá nhân cần lưu ý, do khoản chi này là cụ thể từng cá nhân được hưởng, nên cần xem đây là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân và tính, kê khai đầy đủ.