MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý THAM KHẢO KHI THANH LÝ TÀI SẢN CÔNG TY

I. Công ty sẽ cần xuất hóa đơn GTGT cho thu nhập nhận được từ việc thanh lý tài sản (TS).

II. Thông thường, cần chuẩn bị thêm một số chứng từ như sau để lưu trữ tại công ty:

– Biên bản lập hội đồng thanh lý TS.
– Quyết định thanh lý TS.
– Biên bản kiêm kê TS thanh lý.
– Biên bản thanh lý TS.
– Hợp đồng kinh tế với bên mua TS được thanh lý (nếu có).
– Biên bản giao nhận TS cho bên mua.

(phần phụ lục của Thông tư số 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC có ban hành vài mẫu biểu liên quan dùng mục đích tham khảo)

III. Phần giá trị còn lại chưa phân bổ / trích khấu hao hết (hạch toán vào 811 – Chi phí khác) sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

IV. Hạch toán kế toán tham khảo như sau (khi thanh lý tài sản số định):

– Phản ánh số thu nhập nhận được:
      Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)
         Có TK 711 – Thu nhập khác
         Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

– Ghi giảm giá trị tài sản thanh lý:
      Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị đã khấu hao) nếu có
      Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại của TS)
         Có TK 211, 213, 242