LƯU Ý KHI ÁP DỤNG 0% THUẾ GTGT TẠI VIỆT NAM CHO DỊCH VỤ XUẤT KHẨU

I. Quy định áp dụng:

– Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.

– Các công văn / hướng dẫn của cơ quan thuế địa phương gửi người nộp thuế liên quan đến vấn đề trên.

II. Tổng hợp của VNC Consulting:

Để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, hoạt động kinh doanh dịch vụ xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Các dịch vụ phải được cung cấp trực tiếp cho khách hàng ở tại nước ngoài (cho dù đó là tổ chức hay cá nhân);

(ii) Dịch vụ được tiêu dùng bên ngoài lãnh thổ Việt Nam;

(iii) Có hợp đồng cung cấp dịch vụ với khách hàng ở nước ngoài;

(iv) Có chứng từ thanh toán dịch vụ xuất khẩu của ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật.

Trong số các điều kiện này, các điều kiện cần lưu ý nhất là (i) và (ii), trong đó điều kiện (ii) là điều kiện gây tranh cãi nhất vì thuật ngữ “tiêu dùng bên ngoài lãnh thổ Việt Nam” không được định nghĩa cụ thể. Trên thực tế, các dịch vụ xuất khẩu thường bị cơ quan thuế địa phương truy vấn nhiều và người nộp thuế gặp nhiều khó khăn để chứng minh được điểm tiêu dùng của toàn bộ dịch vụ nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.