KHÁC BIỆT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TẠI VIỆT NAM TRONG TRƯỜNG HỢP MUA BÁN QUYỀN TRUY CẬP TRỰC TUYẾN

Một số điểm chính cần lưu ý:

* Khi mua “quyền truy cập” từ nước ngoài, về tỷ lệ thuế nhà thầu nước ngoài, cần lưu ý:

– Trường hợp quyền truy cập là dịch vụ phần mềm theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP thì thu nhập nhà thầu nước ngoài nhận được do cung cấp quyền truy cập là thu nhập từ tiền bản quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC, tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 10% và không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

– Trường hợp quyền truy cập không phải là dịch vụ phần mềm theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP thì thu nhập nhà thầu nước ngoài nhận được do cung cấp quyền truy cập là thu nhập từ dịch vụ, tỷ lệ (%) thuế TNDN là 5%, thuế GTGT là 5% tính trên doanh thu.

* Khi bán “quyền truy cập” đến khách hàng, về thuế GTGT, cần lưu ý:

– Trường hợp quyền truy cập là dịch vụ phần mềm theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

– Trường hợp quyền truy cập không phải là dịch vụ phần mềm theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT 10%.