GHI CHÚ VỀ CÁCH PHÂN CHIA VÀ MỨC ĐÓNG BHXH – BHYT – BHTN TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG GIAO KẾT HĐLĐ VỚI NHIỀU NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 85 Luật BHXH năm 2014;

Căn cứ Điều 43 Luật Việc làm năm 2013;

Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi năm 2014, hoặc Khoản 2 Điều 13 Văn bản hợp nhất Luật BHYT số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014; và

Căn cứ Khoản 2 Điều 43 Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015.

Cách Phân Chia Và Mức Đóng BHXH – BHYT – BHTN Trường Hợp Người Lao Động Giao Kết HĐLĐ Với Nhiều Người Sử Dụng Lao Động như sau:

– Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì đóng BHXH theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên;

– Người lao động có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động thì đóng BHYT theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất;

– Người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động thì đóng BHTN theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên;

– Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.