DỊCH VỤ CẤP GIẤY PHÉP DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT – VIỆT NAM

Phạm vi công việc của chúng tôi tại thành phố Đà Lạt:

I. Làm Giấy Phép Công Ty

 • Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) nếu có;
 • Đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC, đây cũng là Đăng ký mã số thuế);
 • Đăng ký Con dấu Công ty;
 • Mở mã số BHXH cho Công ty.

II. Hỗ trợ đăng ký ban đầu về Thuế – Kế toán – Lao động

 • Tư vấn đăng ký thuế ban đầu và nộp lệ phí môn bài;
 • Đăng ký hệ thống kế toán;
 • Đăng ký phương pháp ghi sổ kế toán;
 • Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ;
 • Đăng ký phương pháp hạch toán kho;
 • Đăng ký kỳ năm tài chính;
 • Đăng ký thông tin chữ ký số;
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử GTGT;
 • Hỗ trợ công ty làm việc với nhà cung cấp trong nước để sẵn sàng đi vào hoạt động (mua token chữ ký số, hóa đơn điện tử…).

Liên hệ với chúng tôi tại: info@vnc-os.com