CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN) LIÊN QUAN KHOẢN CHI MANG TÍNH CHẤT HOA HỒNG MÔI GIỚI CHO CÁC CÁ NHÂN

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN):

+Tại điểm c Khoản 2 Điều 2 hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công:

“c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, th thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.”

+Tại tiết b.1 Khoản 1 Điều 25 hướng dẫn về khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b. 1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.”

+Tại điểm i Khoản 1 Điều 25 hướng dẫn về khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác:

“i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có chi trả khoản chi phí mang tính chất hoa hồng môi giới cho các cá nhân và cán bộ công nhân viên trong Công ty thì khoản thu nhập này thực chất là thu nhập từ tiền lương, tiền công, Công ty thực hiện khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên. Trường hợp các cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.