MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT TỪ VNC TƯ VẤN CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI MỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM

I) Các điều kiện chung cần lưu ý:

1. Công ty mẹ (sau đây gọi là thương nhân nước ngoài) được thành lập và đăng ký hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được quốc gia, vùng lãnh thổ nói trên công nhận;

2. Thương nhân nước ngoài đã đi vào hoạt động ít nhất 01 năm kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký;

3. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn hiệu lực còn lại của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó đã hết thời hạn sử dụng ;

4. Người đứng đầu văn phòng đại diện không được kiêm nhiệm các chức danh sau:

– Người đứng đầu chi nhánh của cùng thương nhân nước ngoài;
– Người đứng đầu chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác;
– Người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài đó hoặc của người khác;
– Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

II) Các tài liệu và thông tin cần thiết cho công việc của VNC Consulting:

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (bản scan và 02 bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự);

2. Giấy bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện (song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt) do thương nhân nước ngoài cấp và đóng dấu của công ty mẹ (bản scan và 02 bản chính);

3. Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc tài liệu tương đương của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc xác nhận sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất (bản scan và 02 bản sao được hợp pháp hóa lãnh sự);

4. Bản sao hộ chiếu có công chứng của người đứng đầu Văn phòng đại diện (bản scan và 02 bản photo đã được hợp pháp hóa lãnh sự/công chứng);

5. Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt Văn phòng đại diện, bao gồm:

– Bản sao hợp đồng thuê văn phòng tại Việt Nam (bản scan và 02 bản phô tô công chứng);
– Bản sao giấy tờ về địa điểm đặt trụ sở, trong đó có bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê (nếu thuê của doanh nghiệp thì cần cung cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản) (bản scan) và 02 bản phô tô có công chứng).

6. Đơn đăng ký hợp lệ do VNC Consulting lập.

III) Tiến độ & Kết quả bàn giao của VNC Consulting:

(a) Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày chúng tôi nhận đủ hồ sơ từ công ty mẹ);

(b) Dấu Văn phòng đại diện và Giấy chứng nhận dấu (05 – 07 ngày làm việc); và

(c) Giấy chứng nhận mã số thuế (05 – 07 ngày làm việc).