DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN TRỊ – HÀNH CHÍNH

 • Dịch vụ Giấy Phép doanh nghiệp
 • Dịch vụ thư ký doanh nghiệp
 • Tư vấn tuân thủ địa phương trong việc triển khai ERP
 • Các dịch vụ kiểm soát nội bộ
 • Dịch vụ tính lương và xử lý phiếu lương điện tử
 • Tuân thủ pháp luật lao động
 • Xây dựng và trình duyệt Nội Quy Lao Động đến cơ quan nhà nước
 • Dịch vụ tuân thủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc
 • Tư vấn đăng ký bảo hộ Nhãn Hiệu / Logo
 • Dịch vụ nhập dữ liệu thuê ngoài
 • Dịch vụ ủy quyền xử lý các khoản thanh toán
 • Dịch vụ hỗ trợ xuất hóa đơn đầu ra (hệ thống hóa đơn điện tử)