DỊCH VỤ KẾ TOÁN

  • Dịch vụ Kế toán trưởng
  • Thiết lập hệ thống kế toán ban đầu
  • Ghi sổ kế toán, lập Báo Cáo Tài Chính hàng kỳ
  • Dịch vụ quản lý sổ sách kế toán trọn gói theo Tiêu chuẩn kế toán Việt Nam (bao gồm dịch vụ hỗ trợ dữ liệu cho quá trình Kiểm toán)
  • Soạn thảo các báo cáo quản lý nội bộ
  • Dịch vụ chuyển đổi báo cáo kế toán nước ngoài sang Chuẩn mực kế toán Việt Nam
  • Soát xét Báo Cáo Tài Chính: dịch vụ hỗ trợ kiểm tra Báo Cáo Kết Quả HĐKD, Bảng Cân Đối Kế Toán, Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền… có được lập đúng theo VAS hay không, có phải ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp hay không
  • Dịch vụ Kế toán viên tại văn phòng và theo ngày