CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN GIÁ QUA CÁC THỜI KỲ VÀ TÓM TẮT LIÊN QUAN ĐIỀU KIỆN MIỄN LẬP HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

– Thông tư 117/2005/TT-BTC: áp dụng từ 2005 đến 2009:

Doanh nghiệp có nghĩa vụ lập và lưu giữ hồ sơ gồm các thông tin, tài liệu và chứng từ có liên quan đến giao dịch liên kết.

– Thông tư 66/2010/TT-BTC: áp dụng từ 2010 đến 2016:

Doanh nghiệp có nghĩa vụ lập và lưu giữ hồ sơ gồm các thông tin, tài liệu và chứng từ có liên quan đến giao dịch liên kết.

– Nghị định 20/2017/NĐ-CP: áp dụng từ 2017 đến 2019:

Doanh nghiệp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp sau: Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng.

– Nghị định 132/2020/NĐ-CP: áp dụng từ 2020:

Doanh nghiệp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp sau: Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng