THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI LIÊN QUAN PHÍ SỬ DỤNG CÁC HỆ THỐNG EMAIL – HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – HỖ TRỢ ĐƯỜNG TRUYỀN

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu):

+ Tại Khoản 2.a Điều 12 quy định: tỷ lệ (%) thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế đối với thu nhập từ dịch vụ là 5%.

+ Tại Khoản 2.a Điều 13 quy định: tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với thu nhập từ dịch vụ là 5%, tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với thu nhập bản quyền là 10%.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng với tổ chức nước ngoài để tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phí đường truyền, phí sử dụng hệ thống Email và phí sử dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp (tính trên số lượng người sử dụng),… thì khi thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoài Công ty có trách nhiệm tính, khấu trừ, kê khai và nộp thay thuế nhà thầu, cụ thể như sau:

* Đối với phí sử dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP, BPC…), phí sử dụng Email của tập đoàn (EMAIL & EPORTAL):

– Thuế GTGT: Không chịu thuế GTGT;

– Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x 10 %.

* Đối với phí đường truyền (IPVPN) và phí hỗ trợ đường truyền (WANSUPP):

– Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x 5 %;

– Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x 5 %.