THAM KHẢO CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN VÀ THUẾ TNCN LIÊN QUAN KHOẢN KHOÁN CHI CÔNG TÁC PHÍ

+ Căn cứ Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định khoản chi được tính trừ khi xác định thu nhập chịu Thuế thu nhập doanh nghiệp:

“…Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.  Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

…”

+ Căn cứ điểm 4.2, khoản 2 thuộc Điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế:

“đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.”

1) Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp từ năm 2015 đơn vị có thực hiện khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của đơn vị thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp (không yêu cầu phải có hóa đơn).

2) Khoản chi khoán công tác phí theo Thông tư 96/2015/TT-BTC không  bị khống chế mức chi khoán như Thông tư 78/2014/TT-BTC.

3) Khoản chi khoán công tác phí theo  đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh theo Thông tư 96/2015/TT-BTC không  tính vào thu nhập chịu Thuế thu nhập cá nhân.