MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ VIỆC GỘP KỲ KẾ TOÁN NĂM VÀ KỲ TÍNH THUẾ TNDN NĂM

  • Điều kiện gộp Báo cáo tài chính:

Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm;

Kỳ kế toán năm đầu tiên phải ngắn hơn 15 tháng.

  • Điều kiện gộp Quyết toán thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp:

Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;

Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp;

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên không vượt quá 15 tháng.

  • Cần nộp công văn đến cơ quan thuế quản lý về việc này:

Thời hạn nộp công văn gộp kỳ kế toán và kỳ tính thuế là trước khi hết hạn báo cáo tài chính của năm đề nghị gộp.