ĐIỂM LƯU Ý VỀ VIỆC KÊ KHAI NỘP THUẾ CỦA NHÀ CUNG CẤP NƯỚC NGOÀI ( NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI )

Căn cứ Khoản 2, Điều 17 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 quy định trách nhiệm của người nộp thuế:

“2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế ”

Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

+ Tại khoản 1 Điều 76 quy định về đăng ký thuế trực tiếp của nhà cung cấp ở nước ngoài:

+ Tại khoản 1 Điều 77 hướng dẫn về khai thuế, tính thuế trực tiếp của nhà cung cấp ở nước ngoài:

+ Tại Điều 78 quy định về việc nộp thuế trực tiếp của nhà cung cấp ở nước ngoài.

+ Tại Điều 79 quy định về ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam của nhà cung cấp ở nước ngoài.

+ Tại Điều 81 quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam có liên quan trong trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài:

“1. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài hoặc thực hiện phân phối hàng hoá, cung cấp dịch vụ thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài mà nhà cung cấp ở nước ngoài không thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư này thì tổ chức mua hàng hoá, dịch vụ hoặc phân phối hàng hoá, dịch vụ thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài số thuế phải nộp theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp nhà cung cấp nước ngoài nếu đáp ứng các điều kiện thực hiện kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư số 80/2021/TT-BTC thì Công ty không phải kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

Ngày 19/11/2022, Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) đã ban hành Thông báo số 357/TB-DNL về việc công bố danh sách 39 Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam. Theo đó, danh sách được Cục Thuế doanh nghiệp lớn đăng tải công khai trên trang Website của cơ quan thuế.

Trường hợp nhà cung cấp nước ngoài không đăng ký, kê khai nộp thuế tại Việt Nam thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thay thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trước khi thanh toán tiền cho nhà cung cấp nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC.