DỊCH VỤ THUẾ

  • Dịch vụ tuân thủ pháp luật thuế
  • Dịch vụ Đại lý thuế
  • Tờ Khai Giao dịch liên kết, Bộ Hồ sơ Chuyển giá, và Dữ liệu so sánh
  • Dịch vụ hoàn thuế Thu Nhập Cá Nhân
  • Dịch vụ quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân
  • Dịch vụ đánh giá hiện trạng thuế: giúp doanh nghiệp rà soát các rủi ro tiềm ẩn về việc tuân thủ các quy định thuế TNDN, TNCN, GTGT, thuế nhà thầu, giấy phép kinh doanh, v.v. kiểm tra xem doanh nghiệp có đang áp dụng đúng các quy đinh thuế, và sử dụng tối đa các quyền lợi về thuế theo quy định hay không
  • Dịch vụ tư vấn thuế thường xuyên
  • Dịch vụ chuyên biệt Hoàn thuế GTGT cho mảng Công Nghệ Thông Tin xuất khẩu